Klauzula informacyjna – REPREZENTANCI KONTRAHENTÓWSzanowni Państwo!
W związku z prowadzeniem działań biznesowych Empressia.co sp. z o.o., ul. Kościuszki 76/5, 61-892 Poznań NIP: 7872084069 przetwarza dane osobowe osób fizycznych – reprezentantów kontrahentów, uzyskane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie internetowej www.emressia.pl. W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), wskazuję informacje dotyczące Administratora danych osobowych:

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:


Empressia.co sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Kościuszki 76/5, 61-892 Poznań
o numerze NIP: 7872084069

Administrator Danych Osobowych nie powołał swojego przedstawiciela.

Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:
poprzez e-mail: biuro@empressia.pl
telefonicznie: (+48) 661 282 522

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy świadczenia usług przez Administratora (usługi marketingu internetowego).

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe będą powierzane: podmiotom obsługującym serwery zewnętrzne, na których Administrator gromadzi dane osobowe oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną Administratora.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych dla swoich uzasadnionych interesów.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe reprezentantów kontrahentów będą przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona. Dane osobowe zostaną w każdym razie usunięte w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że Administrator będzie dysponował inną podstawą przetwarzania danych osobowych.

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone do innego administratora, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody udzielonej Administratorowi. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta, co jednak nie wpływa na legalność przetwarzania danych osobowych sprzed jej udzielenia.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/ Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Uwaga! Nie są to jeszcze oficjalne dane nowego urzędu ochrony danych osobowych – napisane na podstawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 20 marca 2018 roku

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb przesłania zapytania przy wykorzystaniu formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.empressia.pl

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych

Dane osobowe pozyskiwane są od osoby, której dotyczą – na podstawie jej oświadczenia.

Darmowa wycena

Chcesz otrzymać indywidualną wycenę naszych usług?

Wypełnij krótki brief i prześlij go do nas. Wycenę otrzymasz w ciągu 48h.