Klauzula informacyjna – KandydaciSzanowni Państwo!
W związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji organizowanej przez Empressia.co sp. z o.o., ul. Kościuszki 76/5, 61-892 Poznań NIP: 7872084069, niniejszym w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), wskazuję informacje dotyczące Administratora danych osobowych:

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

z siedzibą przy ul. Kościuszki 76/5, 61-892 Poznań
o numerze NIP: 7872084069

Administrator Danych Osobowych nie powołał swojego przedstawiciela.

Dane kontaktowe przedstawiciela Administratora Danych Osobowych

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób:
poprzez e-mail: biuro@empressia.pl
telefonicznie: 661 282 522

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane w związku z uczestnictwem w procesie rekrutacji. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji nowych współpracowników.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda kandydata - w zakresie w jakim kandydat do podjęcia współpracy wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora).

Kategoria przetwarzanych danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, imiona rodziców, datę urodzenia. Ponadto Administrator może przetwarzać dane osobowe wynikające z przedstawionych świadectw pracy, dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy oraz innych dokumentów, jeśli kandydat przedłożył je w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe są powierzane: podmiotom obsługującym serwery zewnętrzne, na których Administrator gromadzi dane osobowe oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną Administratora.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią

Przetwarzanie danych osobowych nie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe zostaną usunięte przez Administratora Danych Osobowych po zakończeniu procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji dane te będą przetwarzane do dnia odwołania zgody na ich przetwarzanie.

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do przetwarzanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane jest uprawniona do żądania aby dane osobowe były przenoszone do innego administratora, jednakże tylko pod warunkiem, że przetwarzanie odbywać się będzie w sposób zautomatyzowany i będzie to technicznie możliwe.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Informuję, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w zakresie, w jakim kandydat wyraża zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. Osoba, której dane są przetwarzane, na podstawie udzielonej zgody, jest upoważniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przy czym nie będzie miało to wpływu na zgodność przetwarzania z prawem odnośnie czynności dokonanych przed cofnięciem zgody.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Uwaga! Nie są to jeszcze oficjalne dane nowego urzędu ochrony danych osobowych – napisane na podstawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 20 marca 2018 roku

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji nie jest obowiązkowe, jednakże jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji prowadzonej przez Administratora. W przypadku niepodania danych osobowych, Administrator może odmówić udziału w rekrutacji, co w konsekwencji uniemożliwi podjęcie

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe kandydatów do podjęcia współpracy nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;

Dane osobowe pochodzą od osoby, której dotyczą – pozyskiwane są poprzez oświadczenie.

Darmowa wycena

Chcesz otrzymać indywidualną wycenę naszych usług?

Wypełnij krótki brief i prześlij go do nas. Wycenę otrzymasz w ciągu 48h.

cookie

Ciasteczka na tej stronie nie są jadalne. Dla Twojego bezpieczeństwa korzystamy z wirtualnych :) Dowiedz się więcej.

Polityka prywatności